НОВІ ВИМОГИ ДО СТАТУТУ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ

Статут приймається кожною новоствореною організацією, асоціацією або підприємством будь-якої сфери діяльності. Статути мають політичні партії, спортивні клуби, підприємства та акціонерні товариства, громадські об’єднання.

Громадські об´єднання – це об´єднання, створені з метою реалізації та захисту громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав, інтересів людини, які сприяють розвитку творчої активності й самостійності громадян, їх участі в управлінні державними та громадськими справами.

У більшості країн світу громадські об´єднання для здійснення своїх цілей і завдань, передбачених статутами, користуються правами:
- брати участь у формуванні державної влади й управління;
- реалізовувати законодавчу ініціативу;
- брати участь у виробленні рішень органів державної влади і управління;
- представляти й захищати інтереси своїх членів (учасників) у державних і громадських органах.

Наша держава сприяє розвиткові активності та творчої ініціативи громадян, створює рівні умови для діяльності всіх громадських організацій.

          Для реєстрації громадського об'єднання керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об'єднання документи, необхідні для реєстрації, серед яких – статут.

Статут - це цілий комплекс правил, прийнятий будь-яким добровільним співтовариством людей і покликаний організувати і врегулювати діяльність цього співтовариства найкращим чином. Він також визначає завдання і цілі освіти та існування організованого співтовариства, проводить врегулювання юридичних питань.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про громадські об’єднання» статут громадського об’єднання має містити такі відомості:

1) найменування громадського об’єднання та за наявності – скорочене найменування;
2) мету (цілі) та напрямки його діяльності;

3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об’єднанні, права та обов’язки його членів (учасників);

4)  повноваження керівника вищого органу управління, інших органів управління ( далі – керівні органи) громадського об’єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання та її заміни ( для громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи);
5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об’єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв’язку;
6) порядок звітування керівних органів громадського об’єднання перед його членами (учасниками);

7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об’єднання та розгляду скарг;

8 ) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об’єднання;

9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об’єднання (у разі їх створення громадським об’єднанням, яке має намір здійснювати діяльність за статусом юридичної особи);
10)  порядок внесення змін до статуту;

11)  порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилося після саморозпуску - для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

У статуті можуть бути передбачені і додаткові положення щодо утворення, діяльності та саморозпуску чи реорганізації громадського об’єднання, що не суперечать Закону України «Про громадські об”єднання».

Новий Закон України «Про громадські об’єднання»  значно розширює вимоги до змісту статутів.

Також слід наголосити на тому, що Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про громадські об”єднання»  передбачено безоплатну процедуру внесення змін до статутів громадських організацій протягом п’яти років з дня введення його в дію (з 01 січня 2013 року).

 Для приведення статутних документів у відповідність до Закону України «Про громадські об’єднання»,  зареєстрованим громадським об’єднанням необхідно:

        · прийняти рішення про скликання вищого органу управління громадського об’єднання;

        · провести засідання вищого керівного органу управління громадського об’єднання;

        · розглянути питання внесення змін до статуту та доповнити статут відомостями, наявність яких вищезазначені. (ст.11 Закону України «Про громадські об”єднання»).

Після оформлення необхідних документів, громадське об’єднання
повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа громадського об’єднання про прийняті зміни до статуту.

Провідний спеціаліст відділу

державної реєстрації юридичних осіб

та фізичних осіб-підприємців,

легалізації об’єднань громадян

реєстраційної служби

Рахівського  районного управління юстиції

Г.М. Фіріщак

Остання зміна сторінки: 15-08-2013 17:34