Загальна інформація

Реєстраційна служба Рахівського районного управління юстиції (далі -реєстраційна служба управління юстиції) підпорядковуються Державній реєстраційній службі України (далі – Укрдержреєстр) і безпосередньо реєстраційній службі Головного управління юстиції у Закарпатській області (далі – реєстраційна служба Головного управління юстиції) та є структурним підрозділом Рахівського районного управління юстиції, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру

Реєстраційна служба управління юстиції у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мін’юсту, іншими актами законодавства, а також наказами Укрдержреєстру, Головного управління юстиції, управління юстиції та цим Положенням.

Завдання і функції реєстраційної служби управління юстиції

Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів.

 

Реєстраційна служба управління юстиції відповідно до покладених на неї завдань:

 1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд відповідній реєстраційній службі головного управління юстиції;
 2. Проводить державну реєстрацію актів цивільного стану та видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, розглядає матеріали про зміну імені та про внесення змін до актових записів цивільного стану; поновлює та анулює їх;
 3. Забезпечує внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесення змін, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого в установленому порядку;
 4. Забезпечує надання інформації про анулювання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану для її оприлюднення на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру в разі неповернення анульованого свідоцтва;
 5. Забезпечує подання до реєстраційної служби головного управління юстиції матеріалів для вирішення питання щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану;
 6. Повторно видає свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому законодавством;
 7. Забезпечує подання відповідним відділам ведення Державного реєстру виборців відомостей про померлих виборців;
 8. Організовує роботу щодо прийому від виконавчих органів сільських, селищних рад звітів з питань проведення державної реєстрації актів цивільного стану за встановленими формами;
 9. Подає до реєстраційної служби головного управління юстиції в
  установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів
  цивільного стану та звіти про витрачання бланків свідоцтв про державну реєстраціюактів цивільного стану, іншу документацію, яка використовується у діяльностіреєстраційної служби управління юстиції;
 10. Забезпечує належну взаємодію з іншими органами державної
  реєстрації актів цивільного стану та місцевими державними адміністраціями,
  органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами,
  організаціями з питань державної реєстрації актів цивільного стану громадян;
 11. Забезпечує належний облік бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та сприяє створенню умов для їх зберігання, а також книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та іншої документації, яка використовується у діяльності реєстраційної служби управління юстиції та інших органів чи осіб, що забезпечують реалізацію її повноважень;
 12. Організовує забезпечення виконавчих органів сільських, селищних рад, які реєструють акти цивільного стану, бланками свідоцтв про державну реєстраціюактів цивільного стану, актових записів цивільного стану,  а також іншою документацією;
 13. Перевіряє дотримання вимог законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних рад, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану, та надає їм методичну допомогу;
 14. Організовує надання платних послуг працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного стану;
 15. Забезпечує ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до законодавства;
 16. Забезпечує   підвищення  рівня   кваліфікації  працівників   відділу державної реєстрації актів цивільного стану та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних рад, які реєструють акти цивільного стану;
 17. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
 18. Здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;
 19. Надає інформацію про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження відповідно до закону;
 20. Забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;
 21. Приймає та видає документи, пов’язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 22. Вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 23. Вносить пропозиції реєстраційній службі головного управління юстиції щодо удосконалення роботи органів державної реєстрації прав;
 24. Надає реєстраційній службі головного управління юстиції пропозиції щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;
 25. Забезпечує взаємодію з державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у межах компетенції проводить відповідні семінари та заходи інформаційного характеру;
 26. Здійснює інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 27. Готує правові висновки та проекти наказів управління юстиції щодо здійснення у встановленому порядку згідно із законодавством легалізації місцевих    громадських    організацій,    місцевих    осередків    зареєстрованихвсеукраїнських та міжнародних громадських організацій (крім місцевих громадських організацій та місцевих осередків всеукраїнських і міжнародних громадських організацій, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад), місцевих та первинних професійних спілок та їх об’єднань, реєстрації структурних утворень політичних партій, державної реєстрації місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об’єднуються, місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, статутів територіальних громад сіл, селищ, міст; взяття до уваги повідомлення організацій місцевих, обласних, регіональних, всеукраїнських професійних спілок; веде відповідні реєстри та книги обліку, виконує функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, а також готує звітність щодо зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань та їх статутів, яка подається до реєстраційної служби відповідного головного управління юстиції;
 28. Забезпечує здійснення контролю додержання місцевими громадськими організаціями (крім тих, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад) положень своїх статутів, місцевими осередками зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних громадських організацій (крім тих, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад) положень статутів всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, додержання структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, вимог Конституції та законів України, забезпечує здійснення відповідно до компетенції контролю за діяльністю місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій; виконання виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень у сфері легалізації об’єднань громадян, надання їм методичної допомоги.

Реєстраційна служба управління юстиції з метою організації своєї діяльності:

        Приймає участь в професійному навчанні та стажуванні працівників реєстраційних служб районних, міськрайонних управлінь юстиції;

        Подає пропозиції до проекту штатного розпису та кошторису на утримання управління юстиції в частині, що стосується реєстраційної служби управління юстиції;

        Забезпечує розгляд звернень народних депутатів, громадян та запитів на публічну інформацію з питань, що належать до її компетенції.

Реєстраційна служба управління юстиції має право:

 1. Залучати у встановленому порядку вчених, фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до її компетенції;
 2. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності реєстраційної служби управління юстиції;
 3. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на неї завдань;
 4. Брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів.
 5. Реєстраційна служба управління юстиції у межах своєї компетенції береучасть у підготовці наказів та інших актів управління юстиції.

Назваструктурного підрозділу

Посада

П.І.П.

Телефон та адреса електронної пошти

Реєстраційна служба

Начальник служби

Делятинчук Андрій Іванович

2-54-80

AndrDelyatun@rambler.ru