Прийнятий Закон України щодо регулювання питань пенсійного забезпечення

radaВерховною радою України прийнятий Закон України від 27 березня 2014 року № 1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», яким внесено зміни та доповнення до деяких законодавчих актів, які визначають та регулюють питання пенсійного забезпечення.

Відповідно до зазначеного Закону  внесено зміни до Закону України від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»  від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР.

У статті 1 «Платниками  збору на обов’язкове державне пенсійне страхування є»:

– у частині першій включено пункт 5 такого змісту:

“5) юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі.

Національний банк України забезпечує організацію і контроль за сплатою (утриманням) збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти юридичними та фізичними особами у безготівковій та/або готівковій формі.

Банки подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти юридичними та фізичними особами у безготівковій та/або готівковій формі у порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України”;

частину другу після слів “сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні” доповнено словами “операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі”;

2) у статті 2 «Об’єктом оподаткування є»  включено пункт 4 такого змісту:

“4) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, – сума операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі”;

3) у статті 3 частині третій «Збір  на обов’язкове державне пенсійне страхування платники  збору, визначені у частині другій цієї статті, сплачують до  Пенсійного фонду України в порядку, визначеному законодавством України»  цифри “6, 7” замінено цифрами “5-7”;

4) у статті 4 «На   обов’язкове  державне  пенсійне  страхування встановлюються ставки збору в таких розмірах»  включено пункт 6 такого змісту:

“6) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, – 0,5 відсотка від об’єкта оподаткування, встановленого пунктом 4 статті 2 цього Закону”.

Також цим Законом України  внесено зміни до наступних статей:

– відповідно до розділів ІІ та ІІІ вказаного Закону з 1 квітня 2014 року набувають чинності зміни:

1. До стабілізації економічної ситуації в країні зупинити дію частини другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376; 2014 р., № 11, ст. 135). (призупинено здійснення перерахунку пенсій з 1 березня у зв’язку з ростом величини середньомісячної заробітної плати штатного працівника України).

2. До Закону України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 2012 р., № 12-13, ст. 82; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року № 404-VII) в частині:

1) частину першу статті 34 виключити

2) у статті 37:

частину тринадцяту виключити. (грошова винагорода – не виплачується).

З 1 травня 2014 року набувають чинності наступні зміни:

При призначенні/перерахунку пенсій у відповідності до Законів України “Про державну службу” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 2012 р., № 12-13, ст. 82; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2013 року № 404-VII), “Про прокуратуру” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 1993 р., № 50, ст. 474; 2001 р., № 44, ст. 233; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 12-13, ст. 82; 2013 р., № 21, ст. 208), “Про статус народного депутата України” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2012 р., № 12-13, ст. 82), “Про судоустрій і статус суддів” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529 із наступними змінами) зменшується відсоток посадового окладу для визначення розміру пенсії з 80% на 70%.

1. До Закону України “Про прокуратуру” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 1993 р., № 50, ст. 474; 2001 р., № 44, ст. 233; 2008 р., №№ 5-8, ст. 78; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 12-13, ст. 82; 2013 р., № 21, ст. 208)  частину шістнадцяту виключити.

2. Частину одинадцяту статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами) виключити.

3. Частину п’яту статті 40 Закону України “Про дипломатичну службу” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29; 2005 р., № 2, ст. 32) виключити.

4. У Законі України “Про судоустрій і статус суддів” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529 із наступними змінами):

1) статтю 136 виключити.

5. Розділ XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами) доповнити пунктом 144 такого змісту:

“144. Установити, що громадянам, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, виплата пенсій та надання соціальних послуг, передбачених цим Законом, здійснюються за рахунок коштів, які надходять від платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розташованих на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

У разі виникнення дефіциту коштів для фінансування цих виплат такий дефіцит покривається за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та бюджету м. Севастополя.

Громадяни України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримали громадянства Російської Федерації та не одержують пенсії та соціальні послуги від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації, мають право на отримання виплат згідно з цим Законом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”.

Крім того, розділом І Законом України “Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні” внесено зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112), які вступлять в дію з 1 липня 2014 року, а саме:

1. У пункт 164.2 доповнити новим підпунктом 164.2.19 такого змісту:

“164.2.19. суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять тисяч гривень на місяць, – у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати”.

У зв’язку з цим,  підпункт 164.2.19 вважати підпунктом 164.2.20.

2. У статті 165 у пункті 165.1 підпункт “е” підпункту 165.1.1 викласти в такій редакції:

“е). сума пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримувана платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, крім випадку, визначеного підпунктом 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати”.

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації”, який набрав чинності з 01.04.2014 року внесено зміни до статті 2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, згідно з якими пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту, на службу до органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час такої служби не припиняється.

Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсії здійснюється  з урахуванням додаткової вислуги років на день їх демобілізації. Якщо новий розмір пенсії  у цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували у мирний час, виплата їм пенсії здійснюється у розмірі, який вони отримували на день призову на службу у зв’язку з мобілізацією.

Враховуючи наведене, особи, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період матимуть право на пенсійне забезпечення і під час проходження такої служби.

Разом з тим,  Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» внесено зміни в ст.. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», якою передбачено, що з 01.05.2014 року максимальний розмір пенсії не може перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення.