Право на амортизаційні відрахування для підприємців – загальносистемників

ДПІ у Рахівському районі повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 р. N1797-VIII внесено зміни до Податкового Кодексу України (далі-Кодекс), яким, зокрема, доповнено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування (підпункти 177.4.6 – 177.4.9 Кодексу).

З 01.01.2017 фізична особа – підприємець на загальній системі має право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з вартості придбаних після 01.01.2017 основних засобів та нематеріальних активів або самостійно виготовлених основних засобів (крім основних засобів подвійного призначення: земельних ділянок, об’єктів житлової нерухомості, легкових та вантажних автомобілів).  Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на:

– проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів  поліпшення основних засобів;

– ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).

Витрати на придбання чи самостійне виготовлення основних засобів та нематеріальних активів повинні бути підтверджені документально.

Амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, самостійно установленого фізичною особою, але не менше мінімально допустимого строку корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів:

група 1 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом – 15 років;

група 2 – будівлі, споруди, передавальні пристрої – 10 років;

група 3 – машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження та інше – 5 років;

група 4 – нематеріальні активи – відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як два роки.

Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів.

Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об’єктом.

 

За матеріалами ДПІ у Рахівському районі